Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.

VOP pro velkoobchod

VOP pro velkoobchod

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu e-shopu Price Orcan umístěného na webovém rozhraní www.priceorcan.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

 

FREVER TRADE s.r.o.,

se sídlem Zábřeh, Na Nové 2521/10, PSČ 78901,

IČ: 25871480,

DIČ: CZ25871480

zapsané v obchodním rejstříku C 23495 vedené u Krajského soudu v Ostravě

Adresa pro doručování: FREVER TRADE s.r.o., Na Nové 2521/10, 789 01 Zábřeh

Telefonní číslo: +420 702 181 918

Kontaktní e-mail: info@priceorcan.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

 

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 

1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod.

1.5. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

1.6. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 

1.7. Původní cena

„Původní cenu“ produktu – jedná se o nejnižší částku, za kterou jsme produkt nabízeli na e-shopu za posledních 30 dní.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku potvrzením tlačítka „Objednávám a zaplatím“  a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Faktura je zákazníkovi odesílána elektronicky.

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

 1. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Prodejce si také vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr, nebo váha zboží vyžaduje.

3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4. Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží.

Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 

Při převzetí zásilky od řidiče si zkontrolujte celistvost a neporušenost obalu. V případě, že je obal nějakým způsobem poškozen, uveďte tuto informaci do přebíracího protokolu. Pokud byste po rozbalení zásilky zjistili jakékoliv poškození obsahu, tak neprodleně, nejpozději do 2 dnů nás kontaktujte a poškození nahlaste přímo přepravní společnosti.

Převzetí na pobočce Zásilkovny: Po převzetí balíčku si neprodleně, ještě před odchodem z výdejního místa, zkontrolujte, zda není poškozený jeho obsah. Je-li obsah balíčku poškozen, postupujte podle pokynů obsluhy výdejního místa. V opačném případě reklamace nemůže být uznána.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

3.5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

 1. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;

- bezhotovostně prostřednictvím platební brány ThePay.

- bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží.

4.2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 5 dnů. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně a včas.

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy či reklamaci nevzniká kupujícímu nárok na úhradu nákladů spojených s pořízením zbožím či jeho vrácením k prodávajícímu.

5.6. Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím. Kupující vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas a zároveň berou na vědomí, že na získání dárku zdarma nevzniká právní nárok, nelze ho vyměnit za peníze, dárek může být pozměněn a není možné ho nahradit jiným dárkem.

 

Kdy od smlouvy odstoupit nelze:

Kupující nemůže uplatnit právo odstoupit od smlouvy v případě, že porušil prohlídkou tzv. "pečeť kvality" označenou logem (rozbalil originální obal) u výrobků hygienického charakteru (například vibrátory, dilda, nafukovací panny, masturbátor, vakuové pumpy, připínací sady, kondomy, lubrikační gely a masážní oleje, vibrační vajíčka, venušiny kuličky, intimní šperky, erotické sady, veškeré anální pomůcky a další), kdy dochází k nemožnosti jeho použití jiným kupujícím s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

Uvedené se řídí zákonem č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 1837 písm. e) a také § 1837 písm. g), dle něhož nelze odstoupit od smlouvy „o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.“ Tato ustanovení mají svůj základ ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. Zboží zvláštního (intimního) charakteru a jejich vracení a výměna tak není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek patří i spodní prádlo u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích.

 

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Náklady na uskladnění a dodání mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

V případě nepřevzetí zásilky můžeme požadovat 1) náklady na zpětné doručování zásilky po nepřevzetí, pokud vznikly, 2) rozdíl v dopravném, pokud si kupující nezvolil nejlevnější variantu. Tyto částky pak můžeme rovnou strhnout (započíst) při vracení předem uhrazené částky.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 1. Dodání zboží do jiného státu EU dle § 64 ZDPH

Při nákupu zboží do jiného státu EU platí, že je povinností odběratele sdělit dodavateli, zda je kupující osobou povinnou k placení DPH ve smyslu § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Při porušení této podmínky dodavatel má za to, že odběratel vystupoval jako osoba nepovinná k dani a faktura zůstává vystavena včetně DPH.

 1. Práva z vadného plnění

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem, který najdete v záhlaví e-shopu. Před odesláním reklamace se s REKLAMAČNÍM ŘÁDEM důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

8.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

- uchovávat jako důvěrné;

- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

8.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

 

10.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

10.3.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 1. Uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku na prodejních dokladech

S účinností od 1. ledna 2021 v souvislosti s § 73 zákona č. 542/2020 Sb. (Zákon o výrobcích s ukončenou životností) existuje povinnost uvádět na prodejních dokladech odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení (Recyklační příspěvek). Naše společnost, jakožto prodejce se řídí tímto ustanovením zákona a na vydaných fakturách bude nově přidávána položka s výší Recyklačního příspěvku viz níže. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cena výrobku na stránkách našeho e-shopu již cenu Recyklačního příspěvku obsahuje a na prodejním dokladu bude pouze vyčíslena individuálně.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sluzby/sberny-a-zpracovatele
prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic
v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
v místě prodeje na adrese kamenné prodejny [doplnit adresu, pokud disponujete MZO]
v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.1.2024.

Newsletter

Nenechte si ujít naše akce a novinky

Facebook

Buďte v obraze, co se u nás děje

FACEBOOK